Search Tags for Chanyeol

Comment from CHANSOO:

54 Seconds ago

Comment from EXO Chanyeol:

1 Minutes ago

Anh, nhất định phải đứng trên sân khấu lâu thật lâu. Nhất định phải ở nơi em có thể nhìn thấy. Nhất định phải cho em thời gian~ Cho em thời gian học tập, cho em thời gian làm việc, cho em thời gian chuẩn bị đủ điều kiện, cho em thời gian đến tìm anh. Nhớ không? Nhất định phải chờ em, phải chờ những người giống như em ~ __________ cre: comme toi #chanyeol #only1127

2 Minutes ago

Comment from ˗ˏˋBbh ♡ˊˎ˗:

there's no such thing as a bad day when byun baekhyun exists

2 Minutes ago

Comment from 세훈:

3 Minutes ago