خوشنویسی _ بابل✒

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8

🔶 calligraphy 🔸 babol 🔶
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶بیار باده......... . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

1 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶️دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد . 🔶️یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد . 🔶️یا بخت من طریق مروت فروگذاشت . 🔶️یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد . 🔶️گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم . 🔶️چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد . 🔶️شوخی مکن که مرغ دل بی‌قرار من . 🔶️سودای دام عاشقی از سر به درنکرد . 🔶️هر کس که دید روی تو بوسید چشم من . 🔶️کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد . 🔶️من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع . 🔶️او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد

3 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶️ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم 🔶️وین یکدم عمر را غنیمت شمریم . رباعیات_خیام خیام_نیشابوری نستعلیقnastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی استاد میرزاغلامرضا میرزا_غلامرضا_اصفهانی میرزا_غلامرضا استاد_امیرخانی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند ملکشاه

5 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. دیوان_اشعار غزلیات امیرخسرودهلوی امیر_خسرو_دهلوی استاد میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا استاد غلامحسین_امیرخانی غلام_حسین_امیرخانی شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

26 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. ✔به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است . ✔بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است . . ✔گرت ز دست برآید مراد خاطر ما . ✔به دست باش که خیری به جای خویشتن است . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ نستعلیقnastali nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی استاد میرزاغلامرضا میرزا_غلامرضا_اصفهانی میرزا_غلامرضا استاد_امیرخانی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند ملکشاه

30 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند 🔶پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند 🔶به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند 🔶ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

37 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶الهی تا جهان را آب و رنگ است 🔶فلک را دور و گیتی را درنگ است 🔶جهان را خاص این صاحبقران کن 🔶فلک را رام این گیتی ستان کن . نظامی_گنجوی استاد میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا چلیپا چلیپا_نستعلیق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

46 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶شب ضعف خمار دل مکرر میکرد 🔶چشمم همه شب شمار اختر میکرد 🔶میداد طبیب عمر خضرم به مثل 🔶از پنبه شیشه گر لبم تر میکرد . استاد میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا چلیپا چلیپا_نستعلیق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

62 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶پایانِ شبِ بلندِ یلدا 🍉 سحری هست 🔶امید به فردای خوش و همسفری هست . ...........🍁شب یلدا تون🍉 مبارک🍁.......... . شاعر شمس_الدین_عراقی استاد میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

65 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔸🔸زهی وجود شریف تو مظهر الطاف . دیوان_اشعار عبید_زاکانی دیوان_اشعار_عبید_ز میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

67 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند . 🔶چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند . قلم ۶ میل غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ استاد میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

68 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶 حاش الله که نیَم معتقد جام و سبو 🔶آنقَدَر هست که گه گه قدحی مینوشم . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ استاد میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

70 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶کسی گفت پروانه را کای حقیر 🔶برو دوستی در خور خویش گیر 🔶رهی رو که بینی طریق رجا 🔶تو و مهر شمع از کجا تا کجا؟ . بوستان_سعدی سعدی شیراز استاد میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا استاد_امیرخانی غلامحسین_امیرخانی شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

71 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶خداپرستی آنست که خودپرستی رها کنی🔶 . سیاهمشق سیاه_مشق میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

73 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶بیار باده......... . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

74 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


.. 🔶از دست غیبت تو شکایت نمیکنم🔶 . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ چلیپا چلیپا_نستعلیقnastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی استاد میرزاغلامرضا میرزا_غلامرضا_اصفهانی میرزا_غلامرضا استاد_امیرخانی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند ملکشاه

86 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. چلیپا چلیپا_نستعلیقnastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی استاد میرزاغلامرضا میرزا_غلامرضا_اصفهانی میرزا_غلامرضا استاد_امیرخانی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند ملکشاه

89 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶خداپرستی آنست که خودپرستی رها کنی🔶 . سیاهمشق سیاه_مشق میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

90 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶بگذرد ایام هجران نیز هم🔶 . ( گاهی وقتا لازمه وارونه ببینیم 😉) . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ nastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

91 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶خداپرستی آنست که خودپرستی رها کنی🔶 . سیاهمشق سیاه_مشق میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

92 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶باز آن سوار مست به نخجیر میرود 🔶دستم ز کار و کار ز تدبیر میرود 🔶من بیهشم، که میدهد از یار من خبر؟ 🔶این باد مشک بو که به شبگیر میرود . چلیپا چلیپا_نستعلیق nastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند ملکشاه

100 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. هوالعزیز ◼ کرمانشاه_عزیز_تسلیت ◼ چلیپا چلیپا_نستعلیق nastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند ملکشاه

103 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶جز آستان تو ام در جهان پناهی نیست🔶 . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ nastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

106 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔸بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

112 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔸بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

114 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 🔶بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

115 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. یه روز خوب...🌱🌲⚘🌹☘🌳🍃🍁 🌸 با آوا جون ، کیان جون ، هانا جون 🌸 بندپی_غربی_دیوا ۹۶/۰۷/۲۸ . پاییز مهرماه جنگل طبیعت رودخونه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند مسعود_ملکشاه مسعودملکشاه

126 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. بنیاد_عمر_بر_باد_است . . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

128 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶هفته ی خوشنویسی گرامی باد🔶 . "هفته ی هنرِ بر همه ی خوشنویسان ، اساتید بزرگوار و هنرجویان عزیز مبارک باد" . اساتید بزرگوارم : استاد_جواد_مهدی_پور استاد_سل اد_سلمان_تقی_زاده استاد_محمدمه از جناب آقای رضا افضلی در مورد خط خوش: . خط مي نويسي، روي غم پا مي گذاري  غم را به قلبِ نقطه ها جا مي گذاري دركوچه و پس كوچۀ تالار هستي آويزه ها از نقش زيبا مي گذاري هر تابلو، رنگين كمانِ آرزويي است  در پيشِ چشمِ اهلِ دنيا مي گذاري هر واژه اي را مي نويسي، پلّه پلّه گامي به بامِ عشق، بالا مي گذاري  در گوشه شب هاي خلوت، با قلم ني  پا سوي آن پنهانِ پيدا مي گذاري با قايقي از ني قلم، در بحرِ واژه اوقاتِ عمرت را به دريا مي گذاري چينت ز زلف و نقطه ات از خالِ يار است  چون نقطه بر خطّ چليپا مي گذاري تو خالق زيبايي از وصلِ حروفي وقتي كنار هم الفبا مي گذاري . شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

133 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶بیار باده ..... . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

136 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶بود آیا که در میکده‌ها بگشایند 🔶گره از کار فروبسته ما بگشایند 🔶اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند 🔶دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

139 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶هر کجا هستم باشم . 🔶آسمان مال من است . 🔶پنجره، فکر ، هوا، عشق ، زمین مال من است . 🔶چه اهمیت دارد . 🔶گاه اگر می رویند . 🔶قارچ های غربت ؟ شعر سهراب_سپهری مسعود_ملکشاه مسعود بابل عکس: بندپی_شرقی شالینگچال ۹۶/۰۶/۳۱ ( فیلبند از اینجا مشخصه)

148 Days ago
خوشنویسی _ بابل✒ (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل✒

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل✒:


. 🔶نه تو می مانی و نه اندوه . و نه هیچ یک از مردم این آبادی... . *به حباب نگران لب یک رود قسم* . و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، . *غصه هم می گذرد* . آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند... . لحظه ها عریانند. . به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز...🔶 . سهراب_سپهری .... "ویرایش کار : زحمت یک دوست" سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

158 Days ago