5 Days ago

Mọi việc sau này cứ để sau này tính . Việc của mình bây giờ là phải thật bình yên ~~ #bequiet #l4l

15 Days ago
16 Days ago
18 Days ago
19 Days ago

Hiện tại rất muốn đến một nơi yên tĩnh và quên hết mọi chuyện mà thôi ❤️ #l4l

22 Days ago

Vẫn thích clip này nhất ❤️

23 Days ago

Chỉ là rất thích tấm này ❤️ #l4l

23 Days ago
46 Days ago

Cổ động 🌚 #l4l

73 Days ago

Mặt mình béo đừng nói tới luôn ._.

86 Days ago

Tóc tai như cức 🙂

87 Days ago
91 Days ago