pouyan(Hohax)

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat

Crazy & Architect . Gardening .Traveller.climbing. Photographer.Sketch . writer Novel &Poem. Logo design.play electrical guitar but the end I'm Crazy
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


پشیمونه از در و دیوار خونه همه ذکر لبش:دیگه اینجا نمونه سرود ملی اون درد و رنجه بریده از بهشت و هرچی که گنجه من مردشب شدم٬هم جان بلب شدم ٱتش گرفتم و درگیرتب شدم . . . طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجاده و دلق نیست سعدی . من این مرقع پشمینه بهرآن دارم که زیرخرقه کشم می٬کس این گمان نبرد حافظ عکس شماره۱:مزار رهبرمستضعفین جهان خمینی ۲:نلسون_ماندلا ۳:ماهاتما با خودت کمی_مغز_که_تهیست فریب نیرنگ ریا چهارده_قرن_سکوت_و_افول چها

10 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


مکدرست دل٬آتش بخرقه خواهم زد بیا ببین که کرا میکند تماشایی؟ حافظ hafez شب_و_هزار_درد شب_و_هر_چی شب_زنده_داری شب

14 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


سینه مالامال دردست٬ای دریغا مرهمی دل زتنهایی بجان آمد خدارا همدمی سوختم در چاهِ صبر از بهر آن شمع چِگِل شاه ترکان فارغست از حال ما٬کورستمی آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست عالمی دیگر بباید ساخت وز نو حافظه شعرپارسی شعر ...

57 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


ای آنکه تو را خاک به عمامه نشسته دستان همه ساده دلان دست به دستان تو بسته رفتی به زیارت٬ازکوچه ماهم گذری کن ازکوچه این چادر چندلایهٔ بسته شادندهمه زلزله‌هااز سخنانت مردی کن و برگرد به آن قصرشکسته روی سخنم باتو و آن دولت تاپول مسلح دولت بخشنده و آزاده و بیدار و مرفه من داروندارم همه این خاک بود بس نه پدردارم و مادر٬نه کس وکار٬شدم تنهاوبی کس زلزله_کرمانشاه_کردستان_سرپل _سرپل_ذهاب_جوانرود_قصرشیرین_ای پ‌ن: دولت مالیات رو به زور زیاد می کنه و میگیره نفت رو میفروشه و پولشو ذخیره میکنه یا میفرسته سوریه و عراق و لبنان و یمن کارخانه ها در آستانه ورشکستگی نتیجه: اون پول پنهان شده که سهم دیگران می کنی رو بیار بریز تو رگهای کارخانه ها و موظفشون کن بیست وچهارساعته تولید کنن و بفرستن کرمانشاه با این کار کل مملکت رو از زلزله نجات دادی چه کنم که نمیخوای!!!!! مرگ_بگو_باز_اینبا

89 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


زلزله زلزله_بم زلزله_کرمانشاه_کردستان_سرپل_ذه زلزله_دشت_بیاض و کلی زلزله دیگه واینهم تلاش متخصصین جهت ساخت آجر_مقاوم_در_برار_زلزله و طبق معمول بی توجهی مسئولین زحمتکش دزد نظام خاک_بر_سرتون

96 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


Bye Captain buffon italy jellorossi juventus این جام جهانی رو اصلا نگاه نکنه آدم بعتره واسه اعصابش اصلا تلویزیون بازپخش جومونگ بذاره چندباره

96 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم زلف را حلقه مکن تا نکنی دربندم طره را تاب مده تا ندهی بر بادم یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم قد برافراز که از سرو کنی آزادم شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی ما را یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه شور شیرین منما تا نکنی فرهادم رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس تا به خاک در آصف نرسد فریادم حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی من از آن روز که دربند توام آزادم حافظ شعرپارسی شعر shadow light colorfull esfahan اصفهان مسجد_عتیق_اصفهان bnw fujifilm_hsv720 arch architecture

103 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


خواب امشب به چشمان من نمی‌آید شک ندارم که قلم دستان مرا می بوسد دردی در درونم ولوله ای برپا کرده که خودنمی دانم چیست شایدنیمهٔ گمشدهٔ من درگمگشتگی خودگم شده است شایدهم از نداشتن نیمه‌ای پرم درگیراین شایدهام تاشایدخواب شایدهارا بخواباند تاازاین ندانستن٬ازاین آینده٬لحظه ای بگریزم کاش آینه گاهی روی خودرابه خود می نمود تا انقدر من را برسرمن نزند پرده برروی آن چشمان سیاهش می کشم امّا پرده دری خصلت این ذات خراب است بی_خوابی شب_و_هر_چی شب_زنده_داری شعر نیمهٔ_پُرمmoon night poem exact perfect sleeplessnesssky light maybe

112 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


این مدعیان درطلبش بیخبرانند کان را که خبرشد خبری باز نیامد سعدی هفت_آبان_روز_بزرگداشت_کوروش کوروش cyrus pasargad پاسارگاد تاریخ_ایران_به_احترام_تو_خواهد persia

112 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


نه هرکه زمانه کار او در بندد فریاد و جزع برآسمان پیوندد بسیار کساکه اندرونش چو دهل می نالد و چون برق لبش می خندد سعدی شعر شعرپارسی sun morning evention mauntain

118 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


حال همهٔ ما خوب است اما تو باور‌نکن خسرو_شکیبایی پاییز alone autumn autumn🍁سید_علی_صالحی

134 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


به‌سرخاک‌پدر٬دخترکی صورت‌و‌سین نه پیوندونه مادر دارم کاش روحم به پدر می‌پیوست گریه‌ام بهرِپدرنیست که او مُردواز رنج تُهیدستی رست زان کنم گریه که اندر یَمِ بخت دام برهرطرف انداخت گسست شصت سال‌آفت این دریادید هیچ ماهیش نیافتادبه شست پدرم مُرد زبی دارویی واندراین کوی٬سه داروگرهست دلِ مسکینم ازاین غم بگداخت که طبیبش به بالین ننشست سوی همسایه پیِ نان رفتم تامرادید درخانه ببست! همه دیدندکه افتاده زپای لیک روزی نگرفتندش دست آب دادم به پدرچون نان خواست دیشب ازدیده‌ی‌من آتش جَست هم قبا داشت ثریّا٬هم‌کفش دل من بودکه ایّام شکست این همه بُخل چرا کرد٬مگر من چه میخواستم از گیتیِ پست سیم‌وزر بود٬خدایی گربود آه از این آدمیِ دیوپرست پروین_اعتصامی شعر

145 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


تو به‌خوابی‌که چنین‌بی‌خبری ازخود خفته‌را آگهی‌از خودنبود٬آری چیست‌این‌جسم که هرلحظه کشی بارش؟ چیست این حیفه‌که‌چون خانْشْ خریداری اهرمن راسخنان تو نترساند که توکردار نداری همه گفتاری دل ودین‌تو ربودند و ندانستی دین چه‌فرمان دهدت بندهٔ دیناری پروین_اعتصامی شعر_پارسی شعر کتاب کتابخوانی tree snow cold

165 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


نام من رفتست روزی برلب جانان بسهو اهل دل را بوی جان می‌آیداز نامم هنوز ای که گفتی:جان بده تا باشدت آرام جان جان بغمهایش سپردم٬نیست آرامم هنوز شعر_پارسی شعر حافظ hafez nature alone تنهایی کتاب کتابخوانی

166 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


من از روییدن‌خاربرسردیواردانستم که‌ن که‌ناکس٬کس‌نمیگرددبدین‌بالانش شعر شعر_پارسی

195 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


واعظان کاین جلوه درمحراب ومنبرمیکنند چون بخلوت میروند٬آن کاردیگرمیکنند مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چراخود کمترمیکنند گوئیاباورنمی دارندروز داوری کاین همه قلب و دغل درکار داورمیکنند حافظ تزویر ریا شعر شعر_پارسی

207 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه ی دل خانه ویران شدوآن نقش به دیواربماند رحمت_علیشاه شعر شعر_پارسی کتابخوانی ویرانه

207 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


Just two man live in my life Me & Me وقتی این همه تلاش میکنی یک نفررافراموش کنی٬خوداین تلاش تبدیل به خاطره میشود.بعدبایدفراموش کردن را فراموش کنی وخوداین هم در خاطر می ماند. جزء_از_کل_استیو_تولتز a_fraction_of_the_whole stive_toltz fujifilm_hsv720 fujifujifilm

227 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


دردلم بودکه بی دوست نباشم هرگز چه توان کردکه سعیِ من و دل باطل بود؟ بس بگشتم که بپرسم سبب دردفراق مفتیِ عقل درین مسئله لایعقل بود حافظ sun climbing alone travel life lifestayle

229 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


من نمیدونم این کارمندهای اداره ثبت احوال با من چه مشکلی دارن که سنمو الکی میبرن بالا آخه کدوم آدم۲۶ساله ای کارهای منو میکنه؟ یاشاید بهتره اینجوری‌بگم: اصلا آدم میتونه اینقدر دیووووووونه باشه که بعد یه عده بخوان براش سن تعیین کنن؟ آخه مگه فرشته هاهم سن دارن؟؟؟ hpd

230 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


قله_تفتان ۸/۴/۱۳۹۶ آویشن climbing mount

232 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


واعظان کاین جلوه درمحراب و منبر میکنند چون بخلوت میروند٬آن کار دیگر میکنند مشکلی دارم٬زدانشمندِمجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند گوئیا باور نمیدارند روزِ داوری کاین همه قلب و دغل در کارِ داور میکنند صبحدم از عرش می آمد خروشی٬عقل گفت قدسیان گوئی که شعرِ حافظ از برمیکنند حافظ شعر شعر_پارسی مسجد_جامع_یزد fujifilm_hsv720 travel

235 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


یک نقاب به دست هرکسی بده و حقیقت را بشنو اسکار_وایلد

241 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


دوش گفتم:بکند لعلِ لبش چارهٔ من هاتفِ غیب ندا داد که آری بکند شهر خالیست زعشّاق بود کز طرفی مردی از خویش برون آید و کاری بکند یا وفا یا خبرِوصلِ تو یا مرگ رقیب بود آیاکه فلک زین دو سه کاری بکند حافظ شعر شعر_پارسی fujifilm fujifilm_hsv720

249 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


پارس نام سرزمین اجدادی ما بعداز قرنها شده صدای فریاد سگ و شغالها فردوسی هرچه تلاش کرد امروزیها دارند جبران میکنند و صدای واق واق سگ را می نامند. کتابخوانی کتاب احمق_نباشیم

254 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


انسان امروزی مجبوربه حرکت باموجی است که بنام پیشرفت اوراملزم به تجمل گرایی میکند.اورامجبور میکند تا بیشتر کارکند تا بیشتر بردگی کند و برده تر شود.

255 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


درنمازم خم ابرویِ تو با یاد آمد حالتی رفت که محراب بفریاد آمد از من اکنون طمعِ صبرودل وهوش مدار کان تحمّل که تودیدی همه برباد آمد حافظ hafez kashan کاشان

258 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


هرچندزندگی او آنگونه که همیشه دلش میخواست‌نبود٬دوست داشت‌من‌همان‌مسیر‌آشنارادنبال‌ نبال‌کنم‌تالااقل‌افسوس‌‌ودریغ‌ مال او باشد. برگرفته از کتاب:خنده_لهجه_نداره فیروزه_جز

261 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


بچه ها مچکریییییییم آبروی ایران و ایرانی ولی ای کاش یه شیشتاییشون میکردید که جبران هنرمندی دوستان بشه پرسپولیس_تهران perspolisfc

264 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


مغان

269 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


غارمغان هم غارنوردی و هم جمع کردن چای کوهی خلاصه کلی انرژی غار_مغان طبیعت طبیعتگردی هنوز_بهار

269 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


ما مهمونهای طبیعت یم نه صاحبش اینو بفهمیم تا اینقدر از حضور خودمون فراری نباشیم کلات زیبااااااا

275 Days ago
pouyan(Hohax) (pouyan.saadat) Instagram Photos and Videos

pouyan(Hohax)

@pouyan.saadat


Comment from pouyan(Hohax):


چای_کوهی فقط آتیشی اونم با گداجوش جمعه - طبیعت زیبای کلات

275 Days ago