سیـد ابـوطالـب موسـوی

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi

﷽ Iran 🇮🇷 Photographer , Poet | عکاس ، شاعر All Poem And Photos Taken By Me ©
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق حسرتِ باهم بودن قاب می شود در پشتِ پلک هایِ بارانی ام ، من از رنجِ انتظار می گویم تو از قصه یِ تلخِ تنهایی سید_ابوطالب_موسوی pho photobymenikond7100poetphoto photographerseyedabotalebmousa mousavigolestanir_photographer aphers_clubir_akasbashiir_aksm _aksmacro_beautiful_worldphoto photoby_irir_flowers_macroir_i oir_ig_naturephotography_aksir

1 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق امروز هم گذشت خبری از قاصدک نبود ، به گمانم بی خبرند یا که با خبر از حالی که من بی خبرم؟! . سید_ابوطالب_موسوی ph ی photobymemobilegraphyhonor4 onor4cmacrolenspoetphotographe rapherseyedabotalebmousaviir_p iir_photographers_clubir_akasb akasbashiir_aksmacro_beautiful tiful_worldphotoby_irir_flower lowers_macroir_ig_naturephotog hotography_aksir_photographera pherakass_bashiir_shomallenzes

3 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق بانوی شعرهایم حواست هست که دلتنگم؟ برای داشتنت ، تمامِ روزها رو می جنگم؟ سید_ابوطالب_موسوی phot photobymemobilegraphyhonor4cp or4cpoetphotographerseyedabota abotalebmousaviir_photographer aphers_clubir_akasbashiir_aksm _aksmacro_beautiful_worldphoto photoby_irir_flowers_macroir_i oir_ig_naturephotography_aksir aksir_photographerakass_bashii ashiir_shomallenzestanir__phot

4 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق دلم تنگ شده ، برای منِ سال های دور برای کودکی هایِ بی دردُ عبور سید_ابوطالب_موسوی photo photobymenikond7100poetphotogr otographerseyedabotalebmousavi usavigolestanir_photographers_ hers_clubir_akasbashiir_aksmac ksmacro_beautiful_worldphotoby otoby_irir_flowers_macroir_ig_ r_ig_naturephotography_aksir_p

4 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق گاهی بد هستم گاهی خوب ، آمارِ دلم را بگیری بی تو هیچم هیچ! سید_ابوطالب_موسوی سوی photobymemobilegraphyhono yhonor4cmacrolenspoetphotograp ographerseyedabotalebmousaviir aviir_photographers_clubir_aka r_akasbashiir_aksmacro_beautif autiful_worldphotoby_irir_flow _flowers_macroir_ig_naturephot ephotography_aksir_photographe rapherakass_bashiir_shomallenz

6 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق سِپید شد موهایم میانِ طعنه یِ روزگار از نبودِ تو سید_ابوطالب_موسوی پ.ن : اولین تجربه در ادیت حرفه ای عکس ، واقعا بعضی موقا لازمه که عکس ادیت و اصلاح بشه من که خیلی راضی ام خدایش خوب شده😆 . photobymenikond7100poe 00poetphotographerseyedabotale otalebmousavigolestanir_photog hotographers_clubir_akasbashii ashiir_aksmacro_beautiful_worl _worldphotoby_irir_flowers_mac s_macroir_ig_naturephotography raphy_aksir_photographerakass_

7 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق فصل ها هفته ها و این روزها به چه دردِ من می خورند وقتی ، نبودن و نیامدنت را فریاد می زنند! سید_ابوطالب_موسوی phot photobymemobilegraphyhonor4cm or4cmacrolenspoetphotographers pherseyedabotalebmousavigolest olestanir_photographers_clubir lubir_akasbashiir_aksmacro_bea o_beautiful_worldphotoby_irir_ irir_flowers_macroir_ig_nature aturephotography_aksir_photogr otographerakass_bashiir_shomal

8 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق خورشید را نمی دانم ، این یادِ توست که هر روز طلوع می کند در من! سید_ابوطالب_موسوی photob hotobymenikond7100poetphotogra tographerseyedabotalebmousavig savigolestanir_photographers_c ers_clubir_akasbashiir_aksmacr smacro_beautiful_worldphotoby_ toby_irir_flowers_macroir_ig_n _ig_naturephotography_aksir_ph

10 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق تو حسرتِ بی پایانِ کدام حسی که هر شب میانِ خیالم ، کم می آورمَت؟ سید_ابوطالب_موسوی ph ی photobymemobilegraphyhonor4 onor4cmacrolenspoetphotographe rapherseyedabotalebmousavigole igolestanir_photographers_club _clubir_akasbashiir_aksmacro_b cro_beautiful_worldphotoby_iri y_irir_flowers_macroir_ig_natu _naturephotography_aksir_photo photographerakass_bashiir_shom

11 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق عاقبت سُرخ شد صورتِ عاشقِ بی چاره ، زِ لبخندِ قشنگِ تو سید_ابوطالب_موسوی پ.ن : میلاد حضرت محمد مصطفی صل الله علیه وآله وسلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو به شما عزیزان تبریک میگم و ایام و روزهاتون شاد و قشنگ باشه ان شاالله 😊🌸💚 . photobymenikond7100po 100poetphotographerseyedabotal botalebmousavigolestanir_photo photographers_clubir_akasbashi bashiir_aksmacro_beautiful_wor l_worldphotoby_irir_flowers_ma rs_macroir_ig_naturephotograph graphy_aksir_photographerakass

12 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق چه دست هایم ، تُهی از داشتنِ دست های گرمِ توست سید_ابوطالب_موسوی photo photobymenikond7100poetphotogr otographerseyedabotalebmousavi usavigolestanir_photographers_ hers_clubir_akasbashiir_aksmac ksmacro_beautiful_worldphotoby otoby_irir_flowers_macroir_ig_ r_ig_naturephotography_aksir_p

13 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق دلتنگی یعنی یک نفر نباشد ، حوالیِ چشمانت سید_ابوطالب_موسوی pho photobymemobilegraphyhonor4c nor4cmacrolenspoetphotographer apherseyedabotalebmousavigoles golestanir_photographers_clubi clubir_akasbashiir_aksmacro_be ro_beautiful_worldphotoby_irir _irir_flowers_macroir_ig_natur naturephotography_aksir_photog hotographerakass_bashiir_shoma

14 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق قهر كن قهرِ زمستانی! اما به کوتاهیِ روزهایش ، که من طاقتِ بلندیِ این شب ها را ندارم سید_ابوطالب_موسوی phot photobymenikond7100poetphotog hotographerseyedabotalebmousav ousavigolestanir_photographers phers_clubir_akasbashiir_aksma aksmacro_beautiful_worldphotob hotoby_irir_flowers_macroir_ig ir_ig_naturephotography_aksir_

16 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق می خندم و تو می دانی پشتِ این دروغِ بزرگ ، درد تا کجا ریشه کرده! سید_ابوطالب_موسوی پ.ن : در انتظارِ روزهای بارانیِ دیگر... . photobymemobilegraph graphyhonor4cmacrolenspoetphot tphotographerseyedabotalebmous bmousavigolestanir_photographe raphers_clubir_akasbashiir_aks r_aksmacro_beautiful_worldphot dphotoby_irir_flowers_macroir_ roir_ig_naturephotography_aksi _aksir_photographerakass_bashi bashiir_shomallenzestanir__pho

18 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق بعضی روزها هیچ شنبه اند! بی هیچ شعری هیچ قراری و هیچ دیداری ، سالهاست تقویمم پُر است از این هیچ شنبه ها ، سالهاست که تمامِ هیچ شنبه هایم به هیچ می گذرد سید_ابوطالب_موسوی photo photobymenikond7100poetphotogr otographerseyedabotalebmousavi usavigolestanir_photographers_ hers_clubir_akasbashiir_aksmac ksmacro_beautiful_worldphotoby otoby_irir_flowers_macroir_ig_ r_ig_naturephotography_aksir_p

19 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق قافیه را می بازم از لبخندِ شعر گونه ی نگاهِ تو سید_ابوطالب_موسوی photoby otobymenikond7100poetphotograp ographerseyedabotalebmousavigo avigolestanir_photographers_cl rs_clubir_akasbashiir_aksmacro macro_beautiful_worldphotoby_i oby_irir_flowers_macroir_ig_na ig_naturephotography_aksir_pho

21 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق دوستت دارم هایم را به کدام پایت ببندم که بی خیال ِ رفتن شوی؟ سید_ابوطالب_موسوی photo photobymemobilegraphyhonor4cpo r4cpoetphotographerseyedabotal botalebmousavigolestanir_photo photographers_clubir_akasbashi bashiir_aksmacro_beautiful_wor l_worldphotoby_irir_flowers_ma rs_macroir_ig_naturephotograph graphy_aksir_photographerakass akass_bashiir_shomallenzestani

22 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق عشق آنجاست که به جایِ نوشتنِ احساسَت آرام درِ گوشش بگویی دوستت دارم سید_ابوطالب_موسوی photo photobymenikond7100poetphotogr otographerseyedabotalebmousavi usavigolestanir_photographers_ hers_clubir_akasbashiir_aksmac ksmacro_beautiful_worldphotoby otoby_irir_flowers_macroir_ig_ r_ig_naturephotography_aksir_p

23 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق شعری که بی نشان از تو باشد ، شعرِ نگفتنیِ ست سید_ابوطالب_موسوی پ.ن : عزیزان تموم کارهای این پیچ چه عکس چه شعر از خودم هستش گذاشتن هشتگ اسمم بخاطر همین موضوع هست اگه تمایل داشتید از شعر ها استفاده کنید ممنون میشم همراه با هشتگ اسم بنده بذارید و لوگوی کنارِ عکس ها هم حذف نشه😊 . photobymenikond7100poe 00poetphotographerseyedabotale otalebmousavigolestanir_photog hotographers_clubir_akasbashii ashiir_aksmacro_beautiful_worl _worldphotoby_irir_flowers_mac s_macroir_ig_naturephotography

23 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق می دانی در ذهنِ من چه می گذرد؟ من باشم تو باشی و باران ببارد که همه ی وجودمان را نوازش کند ، چه بهشتی می شود آن وعده گاه سید_ابوطالب_موسوی پ.ن: آخرین بازمانده ی انارِ توی حیاط قبل از خورده شدنش😀 هی زیر بارون چشمک می زد نامرد😂 . photobymemobilegraph graphyhonor4cmacrolenspoetphot tphotographerseyedabotalebmous bmousavigolestanir_photographe raphers_clubir_akasbashiir_aks r_aksmacro_beautiful_worldphot dphotoby_irir_flowers_macroir_ roir_ig_naturephotography_aksi _aksir_photographerakass_bashi bashiir_shomallenzestanir__pho

24 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق مثل باران به یادم می باری و دلم ، غرقِ خواستنت می شود سید_ابوطالب_موسوی پ.ن : به وقت باران سردِ پاییزی 🍁☔ . photobymenikond7100poetp poetphotographerseyedabotalebm alebmousavigolestanir_photogra tographers_clubir_akasbashiir_ hiir_aksmacro_beautiful_worldp orldphotoby_irir_flowers_macro macroir_ig_naturephotography_a

24 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق به دلم بهاء می دهم ، وقتی بهانه ام تویی سید_ابوطالب_موسوی photo photobymemobilegraphyhonor4cma r4cmacrolenspoetphotographerse herseyedabotalebmousavigolesta lestanir_photographers_clubir_ ubir_akasbashiir_aksmacro_beau _beautiful_worldphotoby_irir_f rir_flowers_macroir_ig_naturep turephotography_aksir_photogra tographerakass_bashiir_shomall

25 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق آمدنِ تو همان اتفاقِ خوشایندی ست که به دلم افتاد سید_ابوطالب_موسوی phot photobymemobilegraphyhonor4cm or4cmacrolenspoetphotographers pherseyedabotalebmousavigolest olestanir_photographers_clubir lubir_akasbashiir_aksmacro_bea o_beautiful_worldphotoby_irir_ irir_flowers_macroir_ig_nature aturephotography_aksir_photogr otographerakass_bashiir_shomal

25 Days ago
سیـد ابـوطالـب موسـوی (seyedabotalebmousavi) Instagram Photos and Videos

سیـد ابـوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابـوطالـب موسـوی:


هوالحق دلم تنگ است برای کسی که نمی شود او را خواست ، نمی شود او را داشت فقط می شود ، برایش سخت دلتنگ شد سید_ابوطالب_موسوی photoby otobymenikond7100poetphotograp ographerseyedabotalebmousavigo avigolestanir_photographers_cl rs_clubir_akasbashiir_aksmacro macro_beautiful_worldphotoby_i oby_irir_flowers_macroir_ig_na ig_naturephotography_aksir_pho

27 Days ago